Opinion by Truthiya | Opined

Truthiya
Truthiya Jul 28, 2020

Hypocrisy ki bhi seema hoti hai. Aur logo ko #SSR ke liye nyay chahiye. #Bollywood #Hypocrisy #Nepotism

 SSR, Bollywood, Hypocrisy, Nepotism